Методичні рекомендації щодо проведення моніторингового візиту НПМ до центру соціально-психологічної реабілітації дітей та притулку для дітей


Притулок для дітей служби у справах дітей відповідної місцевої державної адміністрації – це заклад соціального захисту, створений для тимчасового перебування в ньому дітей віком від 3 до 18 років.

 

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей – заклад соціаль- ного захисту, що створюється для тривалого (стаціонарного) або ден- ного перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинились у склад- них життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної, психо- логічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги2. Надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги дітям, які пе- ребувають у центрі, забезпечують державні та комунальні заклади охо- рони здоров’я.

 

Діти з груп тривалого (стаціонарного) перебування навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах різних типів, розташованих поблизу центру, або за індивідуальними навчальними програмами.

 

Притулки/центри утворюють, реорганізовують та ліквідовують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастополь- ська міські, районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністра- ції за погодженням з Міністерством соціальної політики України, і вони підпорядковуються відповідним службам у справах дітей.

 

Основні завдання притулку:

 

 • соціальний захист позбавлених сімейного виховання дітей, які опинилися в складних житлово-побутових умовах, залишили на- вчальні заклади;

 • створення належних житлово-побутових і психолого-педагогіч- них умов для забезпечення нормальної життєдіяльності дітей;


 • надання їм можливості для навчання, праці та змістовного до- звілля.

Основні завдання центру:

 

 • надання дітям комплексної соціальної, психологічної, педагогіч- ної, медичної, правової та інших видів допомоги;


 • проведення психолого-педагогічної корекції з урахуванням ін- дивідуальних потреб кожної дитини;


 • створення умов для здобуття дітьми освіти з урахуванням рівня їхньої підготовки;


 • сприяння формуванню в дітей власної життєвої позиції для подо- лання звичок асоціальної поведінки;


 • проведення трудової адаптації дітей з урахуванням їхніх інтере- сів та можливостей;


 • розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної адаптації дітей для педагогічних та соціальних працівників і бать- ків.

Структура закладів

У приміщеннях закладів передбачаються функціональні групи примі- щень: приймальна; карантинна; медична з ізолятором; житлові осеред- ки для дітей дошкільного, молодшого, середнього та старшого шкіль- ного віку; загальні приміщення; адміністративні приміщення; харчо- блок; пральня.

У притулку/центрі створюються:

 • карантинні відділення/кімнати (діти перебувають до 14 днів);


 • групи кількістю не більш як 10 осіб у кожній (залежно від віку) – окремо для дівчат і хлопців (зазвичай житлова група має ігрову кімнату/кімнату для навчання, спальню, санвузол);


 • кабінети психологів;


 • є приміщення медпункту/медичної частини (зокрема ізолятор);


 • харчоблок.

Центр може мати також такі структурні підрозділи:

 • відділення соціальної, психологічної та педагогічної діагностики і реабілітації;


 • лікувально-профілактичне відділення;


 • юридичну службу;


 • службу телефон довіри для дітей; • інші структурні підрозділи, діяльність яких пов’язана з соціаль- но-психологічною реабілітацією дітей.


До притулку приймають дітей, які:

 • заблукали;


 • покинуті батьками або піклувальниками;


 • жебракують і місцеперебування їхніх батьків не встановлено;


 • залишилися без піклування батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників);


 • залишили сім'ю чи навчальний заклад;


 • вилучені уповноваженим підрозділом органу Національної по- ліції України із сімей, перебування в яких загрожувало їхньому життю і здоров'ю;


 • втратили зв'язок з батьками під час стихійного лиха, аварії, ката- строфи, інших надзвичайних подій;


 • не мають постійного місця проживання і засобів до життя;


 • підкинуті та безпритульні діти самі звернулися по допомогу до адміністрації притулку; • відбували покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк.

До притулку не приймають дітей, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, психічнохворі з вираженими симптомами хвороби, а також ті, що скоїли правопорушення і щодо яких є відомості про ухвалення компетентними органами чи посадовими особами рішення про розшук, затримання, арешт або поміщення до приймаль- ника-розподільника для дітей органів внутрішніх справ.

До центру приймають:

 • дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх за допомогою власних можливостей, якщо батьки з певних причин (через тривалу хворобу, інвалідність тощо) не можуть забезпечити належного утримання та догляду за дитиною, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, вживають алкоголь, наркотичні засоби;


 • дітей, які залишилися без піклування батьків або осіб, які їх замі- нюють;


 • дітей, які зазнали будь-якої форми насильства, зокрема домаш- нього, та дітей, які скоїли домашнє насильство в будь-якій фор- мі (у разі неможливості проживання дитини з батьками, іншими законними представниками у зв’язку зі скоєнням домашнього насильства стосовно неї або за її участю та за умови відсутності контакту між постраждалою від домашнього насильства дити- ною та дитиною, яка скоїла домашнє насильство у будь-якій фор- мі), крім тих, які скоїли домашнє насильство у вигляді актів на- сильства кримінального характеру;


 • дітей, які постраждали від торгівлі дітьми;


 • безпритульних дітей.


 • До центру не приймають дітей, які перебувають у стані алкогольно- го або наркотичного сп'яніння, психічно хворі, із симптомами хвороби в гострому періоді або в період загострення хронічних захворювань, а також тих, що скоїли правопорушення і стосовно них є відомості про ухвалене компетентними органами чи посадовими особами рішення про затримання, арешт або поміщення до приймальника-розподільника для неповнолітніх.


Умови перебування дітей у притулку:

Діти можуть перебувати в притулку протягом часу, необхідного для їхнього подальшого влаштування, але не більш як 90 діб.

Діти поділяються залежно від віку на групи кількістю не більш як 10 осіб у кожній, які розміщуються в окремих кімнатах.

Умови перебування дітей у центрі:

Дитина може перебувати у центрі протягом часу, необхідного для її реабілітації, але не більше ніж 9 місяців у разі стаціонарно- го перебування та 12 місяців – денного перебування.

Строк перебування дитини в центрі визначає інклюзивно-ресурс- ний центр за погодженням з відповідною службою у справах дітей.

У центрі створюються групи до 10 осіб, які об’єднують дітей за віком, принципом родинності, характером та ступенем соціаль- но-психологічної дезадаптації (у разі необхідності групи комп- лектуються дітьми різного віку).

Ознайомитись з повним текстом методологічних рекомендацій ви можете у доданому файлі. 

Це видання підготовлено в рамках проекту Ради Європи Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні.

Публікація підготовлена за загальною редакцією Юрія Бєлоусова, експерта Ради Європи, виконавчого директора Експертного центру з прав людини.

 

Повідомити про порушення
ПІДПИСАТИСЯ НА РОЗСИЛКУ Підписатися
 • monitor-info.com.ua
 • +38 067 011 45 45 (UA)
 • 04070, м. Київ, Волошськая 22/28 (Хорива 22/28) кв. 54 (1 поверх)