Методичні рекомендації щодо проведення моніторингового візиту НПМ до психоневрологічних інтернатів

Заклад соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, – юридична особа будь-якої форми власності, що надає соціальні послуги особам, які страждають на психічні розлади.

Основний заклад соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, – психоневрологічний інтернат.

Відповідно до Переліку державного майна України, що передається до власності адміністративно-територіальних одиниць (комунальної влас- ності), будинки-інтернати для громадян похилого віку та осіб з інвалід- ністю, зокрема й психоневрологічні інтернати, передано до комуналь- ної власності областей.

Психоневрологічний інтернат (далі – ПНІ) – стаціонарний інтернат- ний заклад для соціального захисту, що утворюється для тимчасового або постійного проживання/перебування осіб, старших від 18 років, зі стійкими інтелектуальними та/або психічними порушеннями, які за ста- ном здоров’я потребують стороннього догляду, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги, соціальних послуг, комп- лексу реабілітаційних заходів і яким, згідно з висновком лікарської ко- місії за участю лікаря-психіатра, не протипоказане перебування в ін- тернаті (далі – підопічні) незалежно від наявності осіб, зобов’язаних за законом їх утримувати, або опікунів та піклувальників.

Проаналізувавши потужність ПНІ можна стверджувати, що наразі функ- ціонують ПНІ місткістю від 100 до 700 осіб.

Відповідно до пункту 5 Типового положення про психоневрологіч- ний інтернат, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від14.12.2016 No 957 (далі – Типове положення про ПНІ), основні завдання інтернату такі:

1)  забезпечення прав та інтересів підопічних, створення належ- них умов для проживання/перебування, соціально-побутового обслуговування, денної зайнятості (заняття творчістю, дозвілля, навчання, добровільна праця тощо) та надання медичної допо- моги підопічним;

2)  надання соціальних послуг підопічним (стаціонарний догляд, со- ціальна реабілітація, представництво інтересів). Інтернат може надавати послуги з підтриманого проживання, паліативного/ госпісного та денного догляду, соціальної адаптації, кризового та екстреного втручання, консультування;

3)  проведення комплексу реабілітаційних заходів відповідно до ін- дивідуального плану реабілітації, що складається за формою, за- твердженою Мінсоцполітики.

Підопічні відповідно до встановлених норм забезпечуються:

 • приміщенням (житловими кімнатами) для проживання/перебу- вання та всіма комунально-побутовими послугами;


 •  предметами, матеріалами та інвентарем (одягом, взуттям, по- стільною білизною, засобами особистої гігієни, столовим посу- дом);


 • раціональним не менше ніж чотириразовим харчуванням, зо- крема дієтичним, з урахуванням віку та стану здоров’я в межах натуральних норм харчування;


 • лікарськими засобами, технічними та іншими засобами і вироба- ми медичного призначення в порядку, встановленому законо- давством.

Підопічним гарантується:

 • надання медичної допомоги, зокрема екстреної, за наявності ме- дичних показань, консультації, стаціонарне лікування на базі за- кладів охорони здоров’я відповідно до законодавства;


 • створення умов для участі в культурно-масових заходах і комп- лексі реабілітаційних заходів;


 • забезпечення денної зайнятості (заняття творчістю, дозвілля, навчання, добровільна праця тощо) з урахуванням стану здо- ров’я та бажання підопічних;


 • захист прав та підтримка, інформування щодо прав підопічних, представництва їхніх інтересів.


 • ПНІ утворюється, реорганізовується та ліквідовується за рішенням місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самовряду- вання6.

Інформацію стосовно здійснення організаційно-методичного керівництва щодо організації роботи з надання соціальних послуг осо- бам похилого віку, особам з інвалідністю, зокрема тим, що проживають у стаціонарних інтернатних установах, можливо знайти на сайті https://www.msp.gov.ua

Інформацію стосовно забезпечення організації роботи зі створення та розвитку мережі стаціонарних інтернатних установ з надання соціаль- них послуг людям похилого віку та особам з інвалідністю можливо знай- ти на сайтах обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Відповідно до пункту 34 Типового положення про ПНІ для надання соціальних послуг у ПНІ можуть утворюватися відділення (кімнати):

 • інтенсивного догляду – для підопічних, що мають важкі соматич- ні та неврологічні розлади, глибокий ступінь слабоумства, дезо- рієнтовані в місці, часі, навколишньому оточенні, неспроможні до самообслуговування, найпростіших трудових навичок і спіл- кування з іншими особами, мають потребу в повному медичному та побутовому догляді (постільний режим нагляду, для інших – спостережний режим нагляду);


 • соціально-медичної корекції – для підопічних, що мають інте- лектуальний дефект у поєднанні з вираженими розладами емо- ційно-вольової сфери, спроможні опанувати санітарно-гігієнічні навички, навички часткового самообслуговування, найпростіші трудові навички (спостережний режим нагляду, для підопічних, що не мають грубих розладів поведінки та негативних потягів, – вільний режим нагляду);


 • соціальної реабілітації – для підопічних, що мають інтелектуаль- ний дефект, який не перешкоджає опановуванню нескладних дій і систематичному заняттю працетерапією, не мають виражених емоційно-вольових порушень, спроможні до побутового само- обслуговування (спостережний або вільний режим нагляду);


 • підтриманого проживання – для підопічних, що мають високий рівень адаптації та автономної активності (вільний режим нагля- ду);


 • паліативного/госпісного догляду – для підопічних, яким установ- лено діагноз невиліковного прогресивного захворювання, з ме- тою забезпечення їм максимально можливої якості життя шля- хом розв’язання фізичних, психологічних і духовних проблем.

З огляду на стан і характер захворювання підопічних в інтернаті можуть функціонувати відділення (житлові кімнати) із забезпеченням відповід- ного режиму нагляду (постільний, спостережний та вільний), денно- го перебування, які розміщуються в окремому приміщенні, корпусі, на окремому поверсі.

Наразі в ПНІ дуже рідко є розподіл проживання підопічних відповідно до визначених вище характеристик. Аналогічна ситуація складається із забезпеченням відповідного режиму нагляду (постільного, спостережного та вільного).

Під час моніторингового візиту необхідно з’ясувати про розподіл в умовах проживання. Зокрема необхідно акцентувати увагу на роздільному проживанні осіб з розумовою відсталістю з особами з іншими розладами психіки та поведінки.

У ПНІ можуть проживати особи, старші від 18 років, зі стійкими інтелек- туальними та/або психічними порушеннями, які за станом здоров’я по- требують стороннього догляду, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги, комплексу реабілітаційних послуг.

Зазначені особи можуть бути дієздатними, а також визнані відповідно до чинного законодавства недієздатними або обмежено дієздатними.

Зазвичай у ПНІ підопічні проживають однієї статі. Хоча в жодному нормативному акті не зазначено такий розподіл за статтю для влаштування та проживання. Тому під час візиту необхідно акцентувати увагу на цьому питанні. Через те що останнім часом у ПНІ спостерігається спільне проживання жінок і чоловіків в одному інтернаті, створення подружніх пар. За таких умов дотримується право на повагу до дому та сім’ї, регламентоване статтею 23 Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Ознайомитись з повним текстом методологічних рекомендацій ви можете у доданому файлі. 

Це видання підготовлено в рамках проекту Ради Європи Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні.

Публікація підготовлена за загальною редакцією Юрія Бєлоусова, експерта Ради Європи, виконавчого директора Експертного центру з прав людини.

 

Повідомити про порушення
ПІДПИСАТИСЯ НА РОЗСИЛКУ Підписатися
 • monitor-info.com.ua
 • +38 067 011 45 45 (UA)
 • 04070, м. Київ, Волошськая 22/28 (Хорива 22/28) кв. 54 (1 поверх)