Методичні рекомендації щодо проведення моніторингового візиту НПМ до спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату та навчально-реабілітаційного центру

Постановою КМУ від 06.03.2019 No 221 затверджено положення про спеціальну школу і навчально-реабілітаційний центр, в структурі яких мо- жуть бути інтернати.

Спецшкола і НРЦ – загальноосвітні заклади системи освіти, в них надаються освітні послуги дітям з особливи- ми освітніми проблемами.

Спецшколи та НРЦ можуть бути державної, комунальної чи приватної форми власності.

Здебільшого такі заклади власність обласних рад та підпорядковуються департаментам/управлінням освіти і науки обласних державних адміністрацій. Також є заклади, які становлять власність органів місцево- го самоврядування та підпорядковані відповідним управлінням/відділам виконкомів.

Спецшкола створюється для реабілітації та навчання дітей, у яких одне виражене порушення (слуху, зору, опорно-рухового апарату, інте- лектуального розвитку, тяжкі порушення мовлення).

НРЦ4 створюється для реабілітації та навчання дітей, у яких поєднані два порушення (одне з яких є порушення інтелектуального розвит- ку), зокрема:

 • для дітей, які мають порушення слуху в поєднанні з порушення- ми інтелектуального розвитку та/або порушеннями опорно-ру- хового апарату;


 • для сліпоглухих дітей;


 • для дітей, які мають порушення зору в поєднанні з тяжкими системними мовленнєвими порушеннями чи порушеннями ін- телектуального розвитку та/або порушеннями опорно-рухово- го апарату;


 • для дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату в по- єднанні з тяжкими системними мовленнєвими порушеннями чи порушеннями інтелектуального розвитку;


 • з порушеннями інтелектуального розвитку в поєднанні з тяжки- ми порушеннями мовлення.


 • розвитком інклюзивної освіти спецшколи протягом останніх років ре- організовувались у НРЦ.


Відповідно до постанови КМУ від 06.03.2019 No 221, уряд встановив чіткі відмінності спецшколи і НРЦ: спецшкола надаватиме загальну середню освіту, НРЦ – базову середню освіту.

Завдання спецшколи:

 • забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами, зу- мовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їхнього психофізичного роз- витку;


 • забезпечення в освітньому процесі системного психолого-педа- гогічного супроводження з урахуванням стану здоров’я, особли- востей психофізичного розвитку учнів (вихованців);


 • розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого та кри- тичного мислення учнів (вихованців), забезпечення їх допрофе- сійної підготовки та соціалізації;


 • сприяння засвоєнню учнями (вихованцями) норм етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;


 • сприяння всебічному розвиткові учнів (вихованців);


 • сприяння набуттю ключових компетентностей учнями (вихо- ванцями), запровадження педагогіки партнерства, надання кон- сультацій батькам або іншим законним представникам учня (ви- хованця) для забезпечення їхньої активної участі в освітньому процесі.

Завдання НРЦ6:

 • здобуття дітьми з особливими освітніми потребами, зумовлени- ми складними порушеннями розвитку, початкової та базової се- редньої освіти з урахуванням особливостей їхнього психофізич- ного розвитку та відповідно до освітньої програми центру;


 • забезпечення системного кваліфікованого психолого-педагогіч- ного супроводу дітей зі складними порушеннями з урахуванням стану їхнього здоров’я, особливостей психофізичного розвитку;


 • соціалізація та інтеграція дітей зі складними порушеннями в суспільство;


 • проведення корекційно-розвиткової роботи;


 • надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю;


 • надання консультацій батькам або іншим законним представникам, які виховують дітей зі складними порушеннями, з метою обов’язкового залучення їх до освітнього процесу.


 • Спецшкола для дітей з порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату може забезпечувати здобуття загальної середньої освіти на одному чи кількох рівнях освіти:

початкова освіта – 1–4 класи; 

базова середня освіта – 5–10 класи;

профільна середня освіта – 11–13 класи.

Спецшкола для дітей з тяжкими порушеннями мовлення може забезпечувати здобуття загальної середньої освіти на одному або двох рівнях освіти:

початкова освіта – 1–4 класи;

базова середня освіта – 5–10 класи.

Після здобуття базової середньої освіти в спеціальній школі для дітей з тяжкими порушеннями мовлення діти можуть продовжити здобуття повної загальної середньої освіти в ліцеях або закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Спеціальна школа для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку може забезпечувати здобуття загальної середньої освіти на одному або двох рівнях освіти:

початкова освіта – 1–4 класи;

базова середня освіта – 5–10 (11) класи.

Для учнів (вихованців), які за станом здоров’я можуть оволодіти професією певного кваліфікаційного рівня, за наявності відповідної на- вчально-матеріальної бази відкриваються класи з поглибленою про- фесійною орієнтацією. Зарахування учнів (вихованців) до таких класів проводиться з урахуванням їхніх побажань (якщо їм не протипоказане навчання за певною спеціальністю) за заявою батьків або інших закон- них представників.

НРЦ забезпечує здобуття початкової та базової середньої освіти із загальним строком навчання 10 (11) років:

початкова освіта – 1–4 класи;

базова середня освіта – 5–10 (11) класи.

У закладах мають бути такі приміщення:

 • навчальний корпус: навчальні класи/кабінети, бібліотека, кабіне- ти вчителів, спортивна і актова зала тощо;


 • відділення корекційно-розвиткової роботи (у спецшколі) і реа- білітації (медичної, фізичної, психолого-педагогічної, соціаль- но-побутової);


 • спальний корпус (блок) зі спальними та іншими кімнатами для відпочинку і дозвілля, санвузли (туалетні та душові кімнати, кім- нати гігієни для дівчат);


 • харчоблок/їдальня.

У спецшколі навчаються і проживають діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, зокрема діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

У НРЦ навчаються і проживають діти з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, зокрема діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Діти з особливими освітніми потребами, зумовленими складними по- рушеннями розвитку, – діти, які мають два або більше порушень, або діти, які себе не обслуговують і відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю потребують індивідуального догляду та супроводу.


Публікація підготовлена за загальною редакцією Юрія Бєлоусова, експерта Ради Європи, виконавчого директора Експертного центру з прав людини.

Ознайомитись з повним текстом методологічних рекомендацій ви можете у доданому файлі. 

 

Це видання підготовлено в рамках проекту Ради Європи Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні.

 

Публікація підготовлена за загальною редакцією Юрія Бєлоусова, експерта Ради Європи, виконавчого директора Експертного центру з прав людини.

 

Повідомити про порушення
ПІДПИСАТИСЯ НА РОЗСИЛКУ Підписатися
 • monitor-info.com.ua
 • +38 067 011 45 45 (UA)
 • 04070, м. Київ, Волошськая 22/28 (Хорива 22/28) кв. 54 (1 поверх)